روز من با تو باز می شود

پشت پرچین سبز کلمات

شاخه هایم

                 سوی تو،

تکیه می دهند به خود

غسل می کنم تا ریشه هایم

و د یگر

پژمرده نمی شوم

به ضلالت نگاه نامحرم

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٦ -